Logo

Výkonný výbor
Výkonný výbor se podílí na rozvoji organizace a činí strategická rozhodnutí. V jeho kompetenci je rozhodovat o existenčních otázkách organizace, o poslání organizace a o realizovaných programech (pořádání závodů). Nese také hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti organizace a hospodaření s těmito prostředky. Úkolem výkonného výboru je tedy i zajistit, aby byl klub okolím přiměřeně podporován a aby získané prostředky byly efektivně využívány.
Členové výkonného výboru vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu.

Kontrolní komise
Kontrolní komise dohlíží na výkon působnosti výkonného výboru a činnost klubu. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti klubu, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je vše uskuečňováno v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále kontrolní komise přezkoumává finanční úkony a po přezkoumání předkládá své vyjádření členské schůzi. Členové kontrolní komise se účastní členské schůze, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti. Kontrolní komise může svolat členskou schůzi, vyžadují-li to zájmy klubu.